top of page
Vyhledat

Společné stanovisko

Komise pro životní prostředí AV ČR a Společnosti pro trvale udržitelný život k současné situaci v lesích a lesnictví
SPOLEČNÉ STANOVISKO

Komise pro životní prostředí AV ČR a Společnosti pro trvale udržitelný život ze semináře věnovaného publikaci Jiné klima – jiný les k současné situaci v lesích a lesnictví


Současná a dlouhodobě kritická situace českého lesního hospodářství je výsledkem souběhu změny klimatu a dosavadního nevhodného způsobu hospodaření, zejména státního podniku Lesy ČR a řady dalších subjektů spravujících lesy. Řešení vzniklé situace je plně v rukou vedení českého lesnického sektoru a spočívá v adaptaci způsobu hospodaření na změněné klimatické podmínky. Komise pro životní prostředí AV ČR (dále jen „Komise“) se v minulých letech zabývala touto problematikou opakovaně,1 podobně jako Společnost pro trvale udržitelný život (dále jen „STUŽ“)2. Jejich výzvy ke změně přístupů zůstaly ale ze strany vedení lesnického sektoru většinou nevyslyšeny.

Programové prohlášení vlády ČR vytváří prostor pro změnu přístupů k nakládání s lesem v nových klimatických i společenských podmínkách. V prohlášení se jasně uvádí:Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit. (…) Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací... (…) …ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa.

Komise projednala za široké účasti zástupců různých složek a odvětví z celého sektoru problematiku českého lesního hospodářství na společném semináři se STUŽ dne 29. 3. 2022. Podkladem pro jednání byla mj. publikace Jiné klima – jiný les3, na které Komise ocenila, že v celém svém rozsahu řeší otázku koncepčních přístupů k hospodaření v lesích. Na základě široké diskuse vydávají Komise a STUŽ toto stanovisko určené pro vládu, příslušná ministerstva, správní a výkonné složky sektoru lesního hospodářství a navazujících složek.

Hlavním úkolem současného vedení ministerstva zemědělství a lesnického sektoru je ve smyslu programového prohlášení vlády definovat novou lesnickou politiku a zpracovat novou koncepci činnosti státního podniku Lesy ČR. S ohledem na dosavadní nedostatky řešení je žádoucí, aby koncepce byla zpracována transparentním způsobem a za účasti povolaných odborníků, akademiků a veřejnosti. Les je věcí širokého veřejného zájmu.

Chceme-li se dobrat stabilního lesa budoucnosti, je třeba současné technokratické způsoby nakládání s lesem omezit ve prospěch těch postupů hospodaření, které jsou bližší přírodě. Aby se tak mohlo stát, je nezbytné přijmout řadu rozhodnutí, která současnou koncepci hospodaření změní. Jde zejména o tyto oblasti činnosti:  • Je nutné nově promyslet a zpracovat cíle české lesnické politiky. Cílem hospodaření nemůže dále být pouhý ekonomický profit, ale především stabilita lesa a trvalé poskytování jeho ekosystémových služeb. Výkon hospodaření proto musí být postaven na vyrovnaném vztahu tří základních funkcí lesa jako nenahraditelné složky kulturní krajiny: funkce přírodní (zejm. klimatické, biodiverzita, retence a akumulace vody, vázání uhlíku v půdě), užitkové (např. produkce dřeva) a sociálně-kulturní (nabídka zaměstnání, vzdělání, rekreace aj.).

  • U státních lesů bude třeba se vrátit k výkonu hospodaření ve vlastní režii a najít jeho rovnováhu s modelem činnosti na zakázku. Vedle kvality práce je totiž neméně důležitá i nabídka pracovní příležitosti na venkově a obnovení důvěry venkovské společnosti ve státní podnik, který obhospodařuje přibližně polovinu rozlohy lesů v této zemi. Jakákoli transformace českého lesnictví musí respektovat principy tržního hospodářství.

  • Tato opatření si nepochybně vyžádají změny v organizační struktuře výkonných složek u státního podniku Lesy ČR jako nejdůležitějšího provozovatele lesního hospodářství v zemi.

  • Změna klimatu doprovází změnu přírodních podmínek pro další existenci a fungování lesa. V proměnlivých podmínkách české krajiny se změna klimatu projeví v jednotlivých oblastech různým způsobem. Tato různorodost se musí prosadit i v rozdílných přístupech k hospodaření v jednotlivých lesních oblastech.

  • Bude třeba změnit hospodářskou úpravu lesa a lesnické plánování. Model lesa věkových tříd většinou již nevyhovuje současnému víceúčelovému pojetí lesa a jeho trvalé udržitelnosti. Trvalá udržitelnost neznamená „vykácím – vysázím“. Novou cestou hospodářského plánování je provozní inventarizace zaměřená na typ vývoje lesa.

  • Samozřejmostí bude zodpovědně promyslet další využití a zpracování dřeva jako obnovitelné suroviny na národní úrovni ve srovnání s jeho vývozem bez jakékoli přidané hodnoty do zahraničí. Dosavadní pozice Česka jako vývozce dřeva v Evropě rozhodně není tím nejlepším řešením.

  • Jak uvádí výše zmíněné vládní prohlášení, bude třeba vyřešit vztahy mezi sektory lesnictví a ochrany přírody. Úpravy ale vyžadují i vztahy uvnitř lesnického sektoru (státní, obecní, soukromé lesy).

  • Zcela nezbytné je konsenzuální vyřešení vztahů lesnictví a myslivosti tak, aby bylo možné aplikovat přirozenější přístupy k pěstování lesa.

  • Všechna tato nově koncipovaná opatření bude třeba promítnout do úprav lesního zákona a navazující lesnické legislativy.

  • Rozhodování ve výše uvedených činnostech se musí opírat o kvalitní oborové a vědecké informace. V tomto směru musí hrát mimořádně důležitou roli ekologicky zaměřený lesnický výzkum a jeho spolupráce s akademickými pracovišti (zejména v oblastech biodiverzity, půdy, vody, mikroklimatu, ale i ekonomie, ochrany lesa apod.). Tuto spolupráci je třeba podpořit.

Zajištění trvalé udržitelnosti lesa a poskytování ekosystémových služeb pro potřeby společnosti je pro státní lesy prvořadou náplní jejich činnosti. Pro tento úkol se musí vytvořit předpoklady na všech úrovních. Pro ostatní majitele a správce lesů by výkon správy a hospodaření ve státních lesích měl být příkladem. Dobré příklady řešení jak dílčích, tak i koncepčních problémů lesnického sektoru jsou nejen v Evropě, ale už i u nás k dispozici. Jen se musí využít.


MUDr. Radim Šrám, DrSc. Praha 29. března 2022

Předseda Komise pro životní prostředí AV ČR (tel. 241 062 596, e-mail: radim.sram@iem.cas.cz)

 

1 Podrobněji viz stanoviska Komise zejména k seminářům Lesy a klimatická změna – jak převzít zodpovědnost (20. 10. 2016), Poslanecké sněmovny PČR na téma těžby a certifikace lesů (28. 8. 2017), Les jako součást krajiny a zdroj poznání (31. 10. 2017), k připravované novele lesního zákona (3. 6. 2019) a k Návrhu plánu obnovy (9. 10. 2020) dostupná na avcr.cz/cs/o-nas/struktura/akademicka-rada-av-cr/pomocne-organy-akademicke-rady-av-cr.

2 Viz Budoucnost českých lesů aneb Jak dále v obhospodařování i ochraně našich lesů? z 2. 1. 2018.

3 Fanta, Josef, Petřík, Petr (eds.): Jiné klima – jiný les. Praha: Academia, 2021, 210 s., ISBN 978-80-200-3300-0.

124 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page